A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Wykaz kadry
Wykaz kadry
BIP.gov.pl

  Szkolny System Oceniania

  Szkolny System Oceniania

   

  WSTĘP

   

  § 1

   

  1. Szkoła ma jeden realny i spójny system oceniania opierający się na Ustawie Prawo Oświatowe, wymaganiach programowych i aktualnym Rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                                   i słuchaczy w szkołach.

   

  1. Ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach ucznia; podsumowaniem  pracy ucznia jest ocena społeczno-wychowawcza, która poza wymaganiami programowymi uwzględnia takie czynniki jak: możliwości ucznia, wkład pracy, systematyczność, poziom klasy, sytuację rodzinną, realizację wymagań edukacyjnych wynikającą z realizowanych w szkole programów nauczania – również dodatkowych zajęć edukacyjnych.

   

  1. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia, a największe znaczenie mają oceny prac pisemnych: prac klasowych i sprawdzianów.

   

  1. Ocena ma pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju i motywuje go do dalszej pracy. Dzięki ocenianiu uczeń zna poziom swoich osiągnięć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o trudnościach, postępach                      i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

   

  1. Ocenianie umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
  2. Uczeń oceniany jest systematycznie i jawnie.         

   

  OCENIANIE

   

  § 2

   

  Na początku roku szkolnego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani                o wymaganiach edukacyjnych i sposobach ich sprawdzania przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z zasadami oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

   

  § 3

   

  Ocenianie obejmuje:

  1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2)bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i z zachowania ,

  3)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

  4)ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)

  5)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

  6) ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  7)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  8)ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach           i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

  9)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

   

   

   

   

  § 4

   

  Ocenianie ucznia może następować przez różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

  1)prace klasowe (praca pisemna z danego działu);

  2)sprawdziany (praca pisemna w klasie z większej partii materiału);

  3)kartkówki – maksymalnie z trzech ostatnich lekcji;

  4)sprawdziany praktyczne z WF, techniki, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych; przy ustalaniu oceny z tych przedmiotów należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;

  5)odpowiedzi ustne;

  6)zadania problemowe;

  7)prowadzenie zeszytów, ćwiczeń, strój sportowy i inne materiały wykorzystywane na zajęciach;

  8)praca w grupach;

  9)aktywność, pilność, systematyczność.

   

  § 5

   

  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ma na celu:

  1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu;

  2)udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

  3)udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

  4)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

  5)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu dzieci oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów; 

  6)umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

   

  § 6

   

  Zasady przeprowadzania prac klasowych i sprawdzianów:

  1)prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; w tygodniu nie może być więcej niż trzy, w ciągu dnia nie więcej niż jedna;

  2)kartkówki z trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane co najmniej dzień wcześniej; w ciągu dnia nie może ich być więcej niż dwie z różnych przedmiotów; kartkówka z ostatniej lekcji nie musi być zapowiedziana;

  3)prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać ww. pracy z całą klasą, może to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

  4)uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną jeden raz z tej samej partii materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

  5)nauczyciel zobowiązany jest ocenić pracą klasową w ciągu 2 tygodni a kartkówki          w ciągu tygodnia.

   

  § 7

   

  Zwolnienie ucznia z zajęć obowiązkowych:

  1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

  2) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

  3) w przypadku zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

   

  § 8

   

  Sposoby oceniania:

  1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

  1)bieżące;

  2)klasyfikacyjne:

  a) śródroczne i roczne;

  b) końcowe

  2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

  3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz poprzez formułowanie ocen klasyfikacyjnych (okresowych i rocznych).

  4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną oceną w sposób określony w kryteriach oceniania przedmiotowego.

  5. Największą wagę przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów, mniejszą z kartkówek i odpowiedzi ustnych oraz prac domowych.

  6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i  jego rodzicom.

  7. Prace klasowe oraz inne prace pisemne ucznia przechowywane są przez nauczyciela danego przedmiotu do końca roku szkolnego.

   

  § 9

   

  O osiągnięciach swoich dzieci rodzice są informowani:

  1)poprzez dziennik elektroniczny (uonetplus.vulcan.net.pl/osiekpowiatstarogardzki);

  2)na zebraniach z rodzicami;

  3)na spotkaniach indywidualnych;

   

  ZASADY OCENIANIA SZKOLNEGO

   

  § 10

   

  1. W klasach I – III szkoły podstawowej  śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest oceną opisową, Także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest oceną opisową. Na koniec z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

  1)w śródrocznym i rocznym ocenianiu z religii obowiązuje skala ocen przyjęta w klasach IV – VIII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum (do momentu ich wygaśnięcia);

  2) bieżące osiągnięcia ucznia są  oceniane według skali:

   

   

  Oceny cząstkowe

  Znaczenie słowne

  6

  Znakomicie

  5

  Bardzo dobrze

  4

  Dobrze

  3

  Zadowalająco

  2

  Słabo, popracuj

  1

  Bardzo słabo

   

  3)oceny bieżące z języka obcego i religii w klasach I – III są wystawiane zgodnie                    z przyjętą skalą.

  2.W klasach IV – VIII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum (do czerwca 2019) oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

   

  Ocena słowna

  Ocena cyfrowa

  Skrót

  stopień celujący

  6

  cel

  stopień bardzo dobry

  5

  bdb

  stopień dobry

  4

  db

  stopień dostateczny

  3

  dst

  stopień dopuszczający

  2

  dop

  stopień niedostateczny

  1

  ndst

   

  1) w trakcie oceniania bieżącego dopuszcza się stosowanie znaków (+) i (-) przy wystawianiu ocen pozytywnych; nie dopuszcza się natomiast stosowania znaków (+) i (-) przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych;

               2) kolory poszczególnych ocen ustala nauczyciel danego przedmiotu. Oceny bieżące      oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

   

  § 11

   

  Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych stawianych uczniom na poszczególne stopnie w skali ocen:

  a) klasy I – III

   

  Wymagania wykraczające - (W) na ocenę „znakomicie”

  Ocenę „znakomicie” otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.

   

  Wymagania dopełniające - (D) na ocenę „bardzo dobrze”

  Ocenę „bardzo dobrze” otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.

   

  Wymagania rozszerzające - (R) na ocenę „dobrze”

  Ocenę „dobrze” otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

   

  Wymagania podstawowe - (P) na ocenę „zadowalająco”

  Ocenę „zadowalająco” otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającymi wymagań zawartych w podstawach programowych.

   

  Wymagania konieczne (K) - na ocenę „słabo, popracuj

  Uczeń, który otrzyma ocenę „słabo, popracuj” ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

   

  b) klasy IV – VIII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum (do czerwca 2019 r.)

   

  Wymagania na stopień celujący

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.

   

  Wymagania na stopień bardzo dobry

  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.

   

  Wymagania na stopień dobry

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

   

  Wymagania na stopień dostateczny

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającymi wymagań zawartych w podstawach programowych.

   

   

   

  Wymagania  na stopień dopuszczający

  Uczeń, który otrzyma ocenę dopuszczającą ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

   

  c) Przy ocenianiu prac pisemnych z wszystkich przedmiotów, nauczyciele uwzględniają następujące zasady przeliczania punktów procentowych na oceny:

              0 – 35%          - stopień niedostateczny

              36 – 49%        - stopień dopuszczający

              50 – 70%        - stopień dostateczny

              71 – 85%        - stopień dobry

              86 – 94%        - stopień bardzo dobry

              95 – 100%      - stopień celujący

   

  d) Powyższe „przedziały przeliczeń” dotyczą wyłącznie prac klasowych i sprawdzianów. Oceny w zakresie procentowej punktacji przy ustaleniu ocen z kartkówek pozostają w gestii nauczycieli danych przedmiotów.

   

  e) Stosuje się wagi ocen w poszczególnych kategoriach:

  - praca klasowa                                - waga 10

  - sprawdzian                                    - waga 8

  - kartkówka z 3 lekcji                      - waga 6

  - kartkówka z 1 lekcji                      - waga 5

  - odpowiedź ustna                           - waga 6

  - aktywność                                     - waga 4

  - zadania                                          - waga 3

              Inne kategorie ocen i ich wagi są w gestii poszczególnych nauczycieli.

             

              f) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

  średnia

  stopień

  1,50 i poniżej

  niedostateczny

  od 1,51 do 2,59

  dopuszczający

  od 2,60 do 3,59

  dostateczny

  od 3,60 do 4,59

  dobry

  od 4,6 do 5,30

  bardzo dobry

  od 5,31

  celujący

   

  g) Nauczyciel stosując różnorodne formy pracy dydaktycznej, umożliwia uczniom

  uzyskanie odpowiedniej ilości ocen cząstkowych.

  Minimalna ilość tych ocen uzależniona jest od tygodniowego wymiaru godzin z

  poszczególnych zajęć edukacyjnych i wynosi w semestrze :

  1) w przypadku 1 godziny tygodniowo - 3 oceny

  2) w przypadku 2 i 3 godzin tygodniowo - 4 oceny

  3) w przypadku 4 i więcej godzin tygodniowo - 5 ocen.

  Mniejsza ilość ocen jest możliwa jedynie w przypadku dużej absencji ( ~ 30% )

  nauczyciela lub ucznia.

   

   

   

   

  ZASADY KLASYFIKACJI UCZNIÓW

   

  § 12

   

  1.Termin klasyfikacji śródrocznej ustala się na trzeci piątek stycznia.

  2.Na ocenę końcową mają wpływ w równym stopniu osiągnięcia ucznia w drugim okresie i ocena za pierwszy okres.

  3.O wszystkich przewidywanych ocenach wychowawca pisemnie informuje uczniów i jego rodziców/opiekunów na cztery tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany, ustala z nauczycielem przedmiotu sposób uzupełnienia braków.

  4.Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do ostatecznego wystawienia ocen śródrocznych i końcowych.

  5. Jeżeli zajęcia zakończyły się w I okresie, okresowa ocena staje się ocena roczną klasyfikacyjną.

   

  TRYB ODWOLANIA SIĘ OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

   

  § 13

   

  1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

  1)zastrzeżenia o których mowa w punkcie 1. zgłasza się do dyrektora szkoły od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

  2)w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły powołuje komisję która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  3)W skład komisji wchodzą:

  a)w przypadku ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, nauczyciel pokrewnego przedmiotu lub wychowawca

  b)w przypadku ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców;

  4)ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześnie oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

  5)uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2., w wyznaczonym przez dyrektora terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami;

  6)jeżeli zastrzeżenia dotyczą wystawienia oceny z egzaminu poprawkowego, to termin do zgłaszania uchybień wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego; w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

   

  KLASYFIKOWANIE

  § 14

   

  1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  2. Przy ustalaniu 50% liczby godzin opuszczonych przez ucznia bierze się pod uwagę faktycznie odbywające się zajęcia potwierdzone wpisem do dziennika elektronicznego.

  3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

  5. Zgody, o której mowa w punkcie.4., można, w szczególności, udzielić w następujących przypadkach:

  1) jeżeli poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach  oraz skutecznie kontynuować naukę na dalszych etapach kształcenia;

  2) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnymi przeżyciami utrudniającymi koncentrację, obniżającymi sprawność myślenia i uczenia się;

  3) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.

  6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

  1) realizujący indywidualny tok lub program nauki,

  2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  7. Pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do dyrektora szkoły w terminie do końca okresu, którego egzamin ten dotyczy.

  8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

  1. nauczyciel danego przedmiotu;
  2. dyrektor szkoły;
  3. nauczyciel pokrewnego przedmiotu;
  4. w charakterze obserwatorów obecni mogą być rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

  9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) - nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.

  10. Egzamin klasyfikacyjny powinien mieć formę pisemną z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. Jeżeli uczeń z części pisemnej egzaminu otrzymał ocenę negatywną, nauczyciel może sprawdzić jego wiadomości w formie ustnej.

  11. Egzamin uwzględnia różne poziomy wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

  12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

  1. W przypadku ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. skład komisji
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego
  3. wykaz zagadnień objętych egzaminem
  4. ocenę ustaloną przez komisję
  5. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  1. W przypadku ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. skład komisji
  2. termin posiedzenia komisji
  3. wynik glosowania komisja ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
  4. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  13. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie ma odwołania.

  14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego.

  15. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w  wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

   

  1.  

   

  § 15

   

  1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

  2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

  3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

  4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

  5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

  6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

  7.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

   

  EGZAMIN POPRAWKOWY

   

  § 16

   

  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z techniki (informatyki), plastyki, muzyki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień wakacji letnich.

  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1)dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

  2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący;

  3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

  5. Nauczyciel, prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.

  7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.

  8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

  1. skład komisji;
  2. termin egzaminu;
  3. pytania egzaminacyjne;
  4. wynik egzaminu;
  5. ocenę ustaloną przez komisję.

  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  9. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiła do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.

  10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 13.6.

  11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

  12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

  13. Uczeń kończy szkolę podstawową lub gimnazjum jeżeli:

  1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
  2. przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
  3. wziął udział w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum na zasadach określonych w „Szczegółowych warunkach realizacji projektu edukacyjnego.”

  14. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w programie edukacyjno-terapeutycznym.

  15. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum (do czerwca 2019), który  nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 13, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum(do czerwca 2019) i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego(do czerwca 2019).

  16. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum (do czerwca 2019) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.

   

   

   

  1.  

   

  § 17

   

  1. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania w szkole i poza nią. Wynikają z tego trzy ważne konsekwencje:
  1. nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wychowanie;
  2.  działalność wychowawcza szkoły nie może być sprzeczna z wolą rodziców/opiekunów;
  3. nauczyciele powinni uzmysłowić rodzicom, że szkoła też realizuje cele wychowawcze.

  2.Zachowanie ucznia w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez szkołę podlega ocenie.

  3.Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

  1) wypełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych;

  2) kulturę osobistą ucznia;

  3) postawę wobec kolegów i innych osób;

  4) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

  5) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

  6) dbałość o honor i tradycje szkoły;

  7) dbałość o piękno mowy ojczystej;

  8) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  9) okazywanie szacunku innym osobom;

  10) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych;

  11) udział w zajęciach pozalekcyjnych;

  12) frekwencja (nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia);

  13) dbanie o schludny wygląd-szczegółowo opisany w regulaminie ucznia;

  14) przestrzeganie zasad dotyczących posiadania urządzeń elektronicznych- szczegółowo opisanych w regulaminie ucznia;

  15) udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego (do czerwca 2019);

  a)dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział  ucznia w realizacji tego projektu.

  4.Wychowawca zobowiązany jest założyć dla klasy „zeszyt uwag,” do którego nauczyciele wpisują uwagi o zachowaniu uczniów;

  5.Na ocenę zachowania ma wpływ frekwencja ucznia - nieobecności powinny być usprawiedliwione w przeciągu tygodnia od dnia powrotu dziecka do szkoły po jego nieobecności.

   

  § 18

   

  1.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy,  nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, po uwzględnieniu:

  1) opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia;

  2) samooceny ucznia;

  3) opinii uczniów danej klasy;

  4) opinii pozostałych pracowników szkoły.

  2.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, o ile została wystawiona zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

  3.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

  1)oceny z zajęć edukacyjnych;

  2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

  4.W przypadku, gdy ocena zachowania została ustalona niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dyrektor szkoły na wniosek ucznia, jego rodziców, innych nauczycieli lub z inicjatywy własnej może polecić wychowawcy ponowne ustalenie oceny zachowania.

   

   

  § 19

   

  1.W klasach IV - VIII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum  (do czerwca 2019) ocenę zachowania okresową i roczną ustala się według następującej skali:

   

   

  Ocena słowna

  Skrót

  wzorowe

  wz

  bardzo dobre

  bdb

  dobre

  db

  poprawne

  pop

  nieodpowiednie

  ndp

  naganne

  nag

   

  2.W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest ocena opisową.

  3.Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym stosuje się opisową ocenę z zachowania.

   

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  § 20

   

  1. Ostateczne wyniki klasyfikacji i promocji uczniów zatwierdza w formie uchwały rada pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

  2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów jest ostateczna i nie

   może być zmieniona, za wyjątkiem uchybień proceduralnych.

  3. Wychowawcy klas corocznie przedstawiają zasady niniejszego regulaminu uczniom podczas zajęć z wychowawcą oraz rodzicom (prawnym opiekunom) - na zebraniach z rodzicami.

  4. Pełny tekst regulaminu jest dostępny w każdym czasie u dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

  5. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań z rodzicami oraz nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności nie mogą, kwestionując ocenę, powoływać się na nieznajomość zasad regulaminu lub brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Wrzałkowski
  Publikacja dnia: 22.12.2017
  Podpisał: Marek Wrzałkowski
  Dokument z dnia: 22.12.2017
  Dokument oglądany razy: 760
MegaBIP free