A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Wykaz kadry
Wykaz kadry
BIP.gov.pl

  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

  S T A T U T

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  W OSIEKU

  (tekst ujednolicony)

   

  NAZWA ORAZ INNE INFORMACJE O SZKOLE

   

  § 1

  1. W skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku zwanej dalej Szkołą wchodzą:

  1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kociewskich w Osieku wraz z oddziałami przedszkolnymi;

  2) Oddziały Gimnazjalne – do czasu ich wygaśnięcia, czyli do 31 sierpnia 2019 roku.

  1. Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa.
  2. Skrócona nazwa Szkoły PSP.
  3. Imię Szkoły: Partyzantów Kociewskich.
  4. Siedziba Szkoły znajduje się w miejscowości Osiek, ul. Partyzantów Kociewskich 51, 51a oraz Wyzwolenia 25.
  5. Adres Szkoły: 83-221 Osiek, ul. Partyzantów Kociewskich 51.
  6. Na budynku Szkoły umieszczona jest tablica o następującej treści: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kociewskich w Osieku.
  7. Organem prowadzącym Szkołę jest Wójt Gminy Osiek.
  8. Adres organu prowadzącego: Gmina Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek.
  9. Szkoła posiada własny sztandar.
  10. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz  w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.
  11. Szkoła używa własnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
  12. Szkoła posiada elektroniczny dziennik.

   

   

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

   

  § 2

   

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w  Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej,                            w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich                          i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.    

  2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.   

  3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy                       z    rodzicami. Należą do nich w szczególności:  

  1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

  2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

  3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi  przepisami;

  4) dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie  z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;

  5) umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

  6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;

  7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny;

  4. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem              i troską  o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.

  5. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

  1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej                       i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:

   a) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

  b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz  w obrzędach religijnych;

  c) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;

  d) równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.

  2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

  a) obejmując indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną, potrzebujących tej pomocy;

  b) w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

  c) mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

  d)  organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, socjoterapeutą, pedagogiem- terapeutą;

  3) rozwija zainteresowania uczniów organizując:

  a) koła zainteresowań;

  b) zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki;

  c) zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;

  4) sprawuje  indywidualną  opiekę  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:

  a) prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je;

  b) organizuje zajęcia integracyjne;

  c) zapewnia okres ochronny  w pierwszym i drugim tygodniu nauki;

  d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

  e) współpracuje  z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;

  f) współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo:  policją  i strażą pożarną;

  g) gromadzi  informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej;

  h) umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego;

   i) umożliwia  uzyskiwanie  pomocy materialnej;

  j) organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;

  k) organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

  l) organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

  m)  organizuje zajęcia socjoterapeutyczne;

  5) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

  a) ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole;

  b) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę;

  c) stały monitoring  wizyjny budynku oraz terenu szkoły;

  d) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami;

  e) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

  f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

  g) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.;

  h) równomierne rozkładanie  lekcji  w tygodniowym rozkładzie zajęć;

  i) zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

  j) zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;

  k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie  z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie;

  l)  przestrzeganie praw ucznia;

  m)  prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania problemów;

  n) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;

  o) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;

  p) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;

  6) sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły:

  a) wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

  b) zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku;

  c) przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

  d) współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane;

  e) zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa;

  f) ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;

  7)  powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:

  a) ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości;

  b) pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

  c) warsztaty  umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców;

  8) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:

  a) rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej;

  b) udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji       i eksperymentów.

  9) kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji, historii własnego narodu i jego osiągnięć, kultury oraz języka poprzez:

  a) organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej;

  b) udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umacniając więzi                       z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską;

  c) udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym;

  d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami  i zasadami,  instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;

  e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

  10) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły                          i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:

  a) organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej                        i opiekuńczej;

  b) realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;

  c) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

  d) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej;

  e) tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;

  f) współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia  i działania                    w społeczności lokalnej; 

  g) bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły;

  h) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;

  11) organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:

  a) zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;

  b) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

  c) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

  d) uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;

  e) wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej;

   

  f) kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność  i potrzeby innych;

  g) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz  z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;

  12) prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:

  a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;

  b) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów;

  c) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;

  d) promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”; 13) realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:

  a) diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;

  b) udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej; 

  c) prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności  i predyspozycji; 

  6. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy współpracy  z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie            i pomoc merytoryczną.

   7. Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez:

  1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce  w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;

  2) umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;

   3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań  w życiu rodzinnym i społecznym;

  4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.  

   

   

  ORGANY SZKOŁY

   

  § 3

  1.Organami Szkoły są:

  1) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku;

  2) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku;

  3) Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku;

  4) Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

  1. Każdy z wymienionych organów w ust. 1. działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe.
  2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
  3. Organy Szkoły działają i podejmują decyzje, w granicach swoich kompetencji i posiadanych regulaminów.

   

  § 4

  1.Dyrektor kieruje pracą Szkoły bezpośrednio oraz poprzez swoich zastępców jak też innych pracowników funkcyjnych.

  1. Dyrektor kierując pracą Szkoły odpowiada za jej poziom dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy i organizacyjny. 
  2. Dyrektora Szkoły w zgodności z obowiązującymi w tym względzie przepisami szczegółowymi, powołuje i odwołuje organ prowadzący.
  3. Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, jak również zadania przekazane przez organ prowadzący w oparciu o nadany przez ten organ zakres zadań, obowiązków i uprawnień.
  4. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
  4. zabezpiecza pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowemu;
  5. realizuje uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną w ramach ich kompetencji stanowiących;
  6. współpracuje i tworzy właściwe warunki do wzajemnej współpracy wszystkich organów Szkoły;
  7. opracowuje projekt planu finansowego Szkoły;
  8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły jak również gospodaruje jej mieniem w zakresie ustalonym przez organ prowadzący;
  9. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności:
  1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników,
  2. po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje wicedyrektorów szkoły,
  3. przyznaje nagrody i premie oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
  4. udziela urlopów nauczycielom i innym pracownikom, zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,
  5. wydaje polecenia służbowe swym zastępcom, nauczycielom i innym pracownikom;
  1.  zabezpiecza uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem;
  2.  dokonuje oceny pracy nauczycieli;
  3.  zawiesza lub uchyla uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego sprzeczne z przepisami prawa;
  4.  przyjmuje uczniów do szkoły oraz wydaje decyzje w sprawie realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi;
  5.  ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
  1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
  2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
  1.  podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w kolejnym roku szkolnym;
  2.  ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
  3. wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
  4. ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych;
  5. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  6. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  7. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
  8. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci, w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, tzn. opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  9. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  10. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
  11. odpowiada za właściwą organizację  egzaminów przeprowadzanych w szkole zgodnie z odpowiednimi przepisami;
  12. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum zgodnie z przyjętymi procedurami
  13. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców;
  14. powołuje komisję do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz egzaminów sprawdzających w ramach trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny na zasadach określonych w szkolnym ocenianiu;
  15. współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

   

   

  § 5

  1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  1. W skład Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz katecheci świeccy i duchowni uczący w tej szkole niezależnie od wymiaru godzin.
  2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest z urzędu dyrektor Szkoły.
  3. Rada Pedagogiczna w zależności od potrzeb może tworzyć komisje problemowe stałe i doraźne, jak też tworzyć komisje wspólne.
  4. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub też jej komisji mogą także brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
  5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym przydziały godzin, wychowawstw i zajęć pozalekcyjnych oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. decyzje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. wnioski w sprawie indywidualnego programu lub toku nauczania uczniów;
  6. propozycje dyrektora zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, w przypadku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika spoza podręczników oferowanych przez właściwego ministra.
  1. Rada Pedagogiczna ma prawo:
  1. występowania z wnioskami do dyrektora lub organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego w sprawach organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i realizacji zadań opiekuńczych;
  2. występowania z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora szkoły, a do dyrektora o odwołanie wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (wnioski winny być właściwie umotywowane);
  3. zgłoszenia w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub rażąco zaniedbuje swoje obowiązki;
  4. występowania z wnioskami do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
  1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
  3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad, szczególnie zaś spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  4. Organizację pracy Rady Pedagogicznej, zakres praw i obowiązków określa szczegółowo regulamin opracowany i zatwierdzony przez radę, w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy szczegółowe.

   

  § 6

  1.W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

  2.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

  3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

  4.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

  5.Rada Rodziców opiniuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

  1)Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły;

  2)Program poprawy efektywności kształcenia;

  3)Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;

  4)Projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  6.W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym, mowa w ust. 3.

   

  § 7

  1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

  2.W skład Samorządu wchodząwszyscy uczniowie Szkoły.

  3.Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

  4.Zasady wybierania i działania Samorządu określają regulaminy opracowane i uchwalone przez Samorząd przy współpracy z nauczycielami-opiekunami Samorządu.

  5.Regulamin Samorządu nie być sprzeczny ze statutem Szkoły.

  6.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

  2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

  3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

  4)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

  5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

  6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

   

  7. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontariacką uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Klubu Wolontariusza zwanego dalej Klubem.

  8. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

  9. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

  10. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.

  11. Nieletni członkowie Klubu zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Wolontariacie.

  12. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

              1) środowisko szkolne;

              2) środowisko pozaszkolne.

  13. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do klubu, zakres jego działania
  i  realizowanych zadań określa program Szkolnego Klubu Wolontariatu.

  14. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontariackich. Wzór porozumienia i inne szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania klubu reguluje Regulamin Klubu.

  15. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz: 

  1) stowarzyszenia którego jest członkiem;

  2) fundacji.  

  16. Działalność wolontariacka jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

   

  § 8

   

  1.Współdziałanie organów Szkoły oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi odbywa się w szczególności przez:

  1)zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz szczegółowo w statucie Szkoły i własnych regulaminach;

  2)umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły lub Szkoły drogą negocjacji i mediacji;

  3)zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

  2.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

  3. Problemy, spory między organami rozwiązuje się według następujących zasad:

  1) rozwiązanie   problemu, sporu na drodze negocjacji pomiędzy zarządami tych organów na wspólnym posiedzeniu zarządów ze spisaniem protokołu uzgodnień;

  2) rozwiązanie problemu, sporu na wspólnym posiedzeniu zarządów organów z udziałem Dyrektora Szkoły i spisanie protokołu uzgodnień;

  3) zwrócenie się o pomoc do organu prowadzącego z prośbą o udział jego przedstawiciela w negocjacjach na wspólnym posiedzeniu zarządów tych organów i spisanie protokołu uzgodnień;

  4) zwołanie posiedzeń zebrań ogólnych tych organów i wystąpienie Dyrektora Szkoły z wnioskiem o rozwiązanie i zmianę zarządów tych organów.

  4. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

  5.  Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

   6.  Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

   7. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

   1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:

  a) spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej,

  b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

  2) konflikt Dyrektor - Rada Rodziców:

  a) spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,

  b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

  3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:

  a) spory pomiędzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego a Dyrektorem Szkoły w obecności Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

  4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.

  a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora.

   

  § 9

  1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

  2.Rodzice mają prawo do:

  1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

  2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

  3)uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

  4)uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

  5)wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz organowi nadzoru pedagogicznego opinii na temat pracy Szkoły.

  3.W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i wychowawcze, szkoły wchodzące w skład Szkoły, organizują stałe spotkania ogólne z rodzicami co najmniej trzy razy w roku szkolnym.

  4.W miarę potrzeb można, a nawet należy, organizować spotkania doraźne wychowawcy klasy z rodzicami uczniów w poszczególnych klasach z inicjatywy wychowawcy, rodziców lub dyrektora.

  5.Indywidualne spotkania (konsultacje) nauczycieli z rodzicami mogą odbywać się we wszystkie dni nauki po uprzednim umówieniu się. Spotkania te nie powinny odbywać się w czasie przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne ani podczas pełnionych przez nauczycieli dyżurów.

   

   

  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

   

  § 10

  1.Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze:

  1)W szkole podstawowej w cyklu ośmioletnim, kończącym się egzaminem ósmoklasisty, obejmującym dwa etapy edukacyjne odpowiednio klasy I-III oraz IV-VIII oraz oddziały przedszkolne;

  2)W oddziałach gimnazjalnych – do czasu ich wygaśnięcia, tj. 31 sierpnia 2019r., kończących się egzaminem gimnazjalnym.

  2.Do Szkoły uczęszczają dzieci z właściwych dla tej szkoły obwodów szkolnych ustalonych przez organ prowadzący oraz za zgodą dyrektora Szkoły, gdy są wolne miejsca również spoza obwodu.

  3.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

  4.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki, jak również wielkość i strukturę zatrudnienia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowywany co roku przez dyrektora w terminie wskazanym w Ustawie Prawo Oświatowe.

  5.Arkusz organizacyjny winien zawierać:

  1)ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

  2)liczbę stanowisk kierowniczych;

  3)liczbę godzin i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych;

  4)przydział zajęć edukacyjnych i godzin dydaktycznych poszczególnym nauczycielom;

  5)ogólną ilość i liczebność oddziałów.

   

  6. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,  tworzy  optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej,  podejmuje niezbędne działania  podnoszące  jakość pracy szkoły wpływające na jej  rozwój organizacyjny

  7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1;

  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony o szkolnego zestawu programów nauczania

  3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;

  4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność i kreatywność uczniów;

  6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

  8. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne,  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy  o systemie oświaty, np. naukę religii/etyki  organizowaną na życzenie  rodziców. 

  9. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach. 

  10. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

  11. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły,  za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców.

   

  § 11

  1.Treści kształcenia i wychowania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa przyjęty w oparciu o podstawę programową, program nauczania, zaś liczbę godzin przeznaczonych na realizację tego programu określa plan nauczania.

  2.Ramowy plan nauczania w ujęciu minimum oraz podstawę programową na podstawie odrębnych przepisów określa Minister Edukacji Narodowej.

  3.Na podstawie ramowego planu nauczania, dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

  4.Plan nauczania szkoły oraz potrzeby i możliwości finansowe, kadrowe i bazowe stanowią podstawę opracowania arkusza organizacyjnego.

  5.Szczegółowe zasady opracowania i zatwierdzenia planów nauczania i arkusza organizacyjnego określają odrębne przepisy oraz zarządzenia organu prowadzącego i nadzorującego.

   

  § 12

  1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem nauczania dla danej klasy, określonym w szkolnym zestawie programów nauczania, przyjętym przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonym przez dyrektora.

  2.Liczba uczniów w oddziale zależna jest od ogólnej ilości uczniów w szkole na poziomie tej samej klasy, jak również warunków i możliwości finansowych, kadrowych i lokalowych szkoły, wyznając zasadę, że w oddziałach mniejszych są lepsze warunki nauczania. Przyjmuje się jednak, że przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 32, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej, w których liczba uczniów nie  powinna przekroczyć 25. Limit uczniów w tych oddziałach można zwiększyć nie więcej niż o 2 uczniów i tyko na wniosek Rady Rodziców, za zgodą organu prowadzącego i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela.

  3.Udział w zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa uczniów stwarza konieczność podziału oddziału na grupy.

  4.Odział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem pkt. 5.

  5.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

  6.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 5 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.

  7.Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII oraz w oddziałach gimnazjalnych mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w grupach liczących do 26 uczniów.

  8.Zajęcia pozalekcyjne, w tym terapeutyczne, prowadzone są w grupach liczących odpowiednio:

  1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze                               - do 8 uczniów;

  2)zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                                 - do 5 uczniów;

  3)zajęcia socjoterapeutyczne                                              - do 10 uczniów;

  4)zajęcia logopedyczne                                                      - do 4 uczniów;

  5)zajęcia sportowo-rekreacyjne                                          - do 26 uczniów;

  6)zajęcia rozwijające uzdolnienia                                       - do 8 uczniów;

  7)koła zainteresowań                                                         - do 25 uczniów;

  8)zajęcia rewalidacyjne                                                      - indywidualne

  9.W Szkole mogą powstać klasy terapeutyczne lub integracyjne, których zasady tworzenia i funkcjonowania regulują odrębne przepisy.

   

   

  § 13

  1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

  1)obowiązkowe zajęcia lekcyjne;

  2)zajęcia pozalekcyjne, w tym terapeutyczne dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci;

  2.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem warunków lokalowych oraz zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

  3.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor Szkoły.

  4.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach  I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  5.Jednostka zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć reedukacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych wynosi 45 minut.

  6.Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut za wyjątkiem przerwy obiadowej, która trwa 20 minut oraz przerwy śniadaniowej trwającej 15 minut.

  7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przerwy mogą zostać skrócone do 5 minut.

  8.Decyzję o skróceniu przerw podejmuje dyrektor na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

   

  § 14

  1.Dla realizacji zadań statutowych Szkoła powinna, w miarę możliwości, zapewnić uczniom korzystanie z:

  1)pomieszczeń do nauki (sal lekcyjnych i gabinetów przedmiotowych) wraz z odpowiednim wyposażeniem;

  2)biblioteki;

  3)świetlicy;

  4)sanitariatów;

  5)stołówki;

  6)boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

  7)sali sportowej z wyposażeniem;

  2.Dla właściwego prowadzenia zadań statutowych szkoła powinna również posiadać:

  1)pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

  2)archiwum.

   

  § 15

  1.Posiadając odpowiednie możliwości Szkoła organizuje uczniom, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względów rodzinnych lub ze względu na dojazdy, opiekę w świetlicy, która jest jedną z pozalekcyjnych form wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

  2.Świetlica służy uczniom zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum (oddziałów gimnazjalnych).

  3.Uczniom przebywającym w świetlicy organizuje się zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy opracowanym przez wychowawców świetlicy i zatwierdzonym przez dyrektora.

  4.Uwzględniając aktualne możliwości lokalowe, kadrowe i finansowe szkoły świetlica prowadzi: zajęcia plastyczno-techniczne, prace z książką, zabawy i gry świetlicowe, pomoc w nauce.

  5.W świetlicy uczniowie mają możliwość korzystania ze środków audiowizualnych.

  6.Czas pracy świetlicy ustala dyrektor Szkoły uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości kadrowe i finansowe.

  7.Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa jej regulamin opracowany przez wychowawców świetlicy, a zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.

  8.Wychowawcy świetlicy szkolnej pracują zgodnie z zakresem zadań, praw i obowiązków opracowanych w zgodności z obowiązującymi przepisami przez dyrektora Szkoły.

   

   

  § 16

  1.Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, w której zapewnia uczniom szkołymożliwość korzystania z dożywiania.

  2.Stołówka organizuje dożywianie w postaci obiadów oraz udostępnia uczniom gorący napój.

  3.Z dożywiania mogą korzystać przede wszystkim uczniowie Szkoły, pracownicy i członkowie ich rodzin, ale również w miarę wolnych miejsc osoby z zewnątrz.

  4.Odpłatność za posiłki ustala dyrektor Szkoły na podstawie kalkulacji kosztów przygotowanych przez intendenta.

   

   

  § 17

  1.Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych na miarę potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli.

  2.Z biblioteki mogą korzystać na zasadach określonych w regulaminie biblioteki – uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły, a także rodzice i absolwenci szkoły, zamieszkali na terenie gminy Osiek.

  3.Czas pracy biblioteki ustala dyrektor Szkoły, zapewniając dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, a także po zakończeniu zajęć.

  4.Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i materiały audiowizualne.

  5.Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.

  6.Biblioteka prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo.

  7.Biblioteka realizuje program przysposobienia czytelniczego w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.

  8.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor zabezpieczając jednocześnie właściwe pomieszczenia, fachową obsadę kadrową oraz środki finansowe na stałe i systematyczne uzupełnianie zbiorów.

  9.Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa jej regulamin opracowany przez nauczyciela bibliotekarza, a zatwierdzony przez dyrektora.

  10.Nauczyciele-bibliotekarze pracują zgodnie z zakresem zadań, praw i obowiązków opracowanych w zgodności z obowiązującymi przepisami przez dyrektora Szkoły.

   

  § 18

   

  1.Dla zapewnienia uczniom szkoły podstawowej właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej można utworzyć stanowisko nauczyciela-pedagoga szkolnego.

  2.Do zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  1)w zakresie zadań ogólno-wychowawczych:

  a)dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

  b)dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do czasu ich wygaśnięcia,

  c)udzielanie pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

  d)koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci,

  e)udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

  f)współudział w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły;

  2)w zakresie profilaktyki wychowawczej:

  a)rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

  b)opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

  c)zapoznawanie się ze sposobami spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

  d)stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

  e)udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

  f)współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

  3)w zakresie pracy korekcyjno-wyrównaczej:

  a)organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

  b)organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),

  c)organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;

  4)w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

  a)udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

  b)udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

  c)udzielanie porad o formach pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

  d)przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

  5)w zakresie pomocy materialnej:

  a)organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin dotkniętych alkoholizmem, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,

  b)dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,

  c)dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne,

  d)wnioskowanie o  kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

  e)wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

  3.Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego.

  1)W celu realizacji wyżej wymienionych zadań pedagog  powinien:

  a)posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,

  b)zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniom jak i rodzicom,

  c)współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,

  d)współdziałać z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

  e)składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły,

  f)prowadzić następującą dokumentację:

  • roczny plan pracy będący częścią  programu wychowawczego szkoły,
  • dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,
  • ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.

  4.Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela-pedagoga szkolnego określa dyrektor Szkoły.

   

  § 19

  1.Uczniowie Szkoły mają prawo do podstawowej opieki medycznej i higieniczno-pielęgniarskiej na terenie Szkoły.

  2.Pielęgniarka pracuje na terenie szkoły przez dwa dni w tygodniu przez w godzinach uzgodnionychz kierownikiem Ośrodka Zdrowia.

  3.Zasady organizacji służb medycznych i higieniczno-pielęgniarskich w oparciu o odrębne przepisy ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły i kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej.

   

  §20

   

  1.  Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.

  2.  Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

  3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

  4.  Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe  i organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły.

  5. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.

  6.  Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.

  7.  Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.

  8.  Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,  z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają Radę Pedagogiczną.

  9.  Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:

  1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;

  2) opinii Rady Pedagogicznej;

  3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie  w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

  10. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.

  11.  Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.

   

   

  NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY

   

  § 21

  1.W Szkole na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego dyrektor zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjno-ekonomicznych oraz pracowników obsługi.

  2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

  § 22

  1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i jej wyniki jak również za powierzone mu mienie szkoły i bezpieczeństwo uczniów.

  2.Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

  1)prawidłowa i właściwa realizacja programu nauczania, zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w tym zakresie;

  2)wzbogacania własnego warsztatu pracy;

  3)wspieranie swą postawą i oddziaływaniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

  4)udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o właściwe rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań;

  5)kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów;

  6)informowanie uczniów, rodziców, wychowawców klas, dyrekcji, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych;

  7)doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie wiedzy merytorycznej;

  8)prawidłowe, sumienne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.

  9)reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów

  10)zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły.

  3.Nauczyciel ma prawo:

  1)wyboru programu nauczania, doboru metod nauczania i form organizacyjnych lekcji jak też podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

  2)decydować o treści programu pracy koła zainteresowań;

  3)wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

  4.Obowiązkiem nauczycieli jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez:

  1)poznanie osobowości uczniów, warunków ich życia i stanu zdrowia;

  2)prawidłowe stymulowanie rozwoju ich zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;

  3)właściwą realizację programu nauczania i wychowania;

  4)tworzenie jak najlepszych warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

  5)wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;

  6)kształcenie umiejętności prowadzenia dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej.

  5.Obowiązkiem nauczycieli jest też udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez:

  1)udział uczniów w zajęciach wyrównawczych;

  2)organizację samopomocy uczniowskiej;

  3)właściwą współpracę z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.

  6.Nauczyciele zobowiązani są do ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

  1)korzystanie z dostępnej literatury fachowej i informacji medialnych;

  2)uczestnictwo w różnych formach kształcenia zawodowego, w miarę możliwości finansowych nauczyciela i szkoły;

  3)pracę w zespołach przedmiotowych;

  4)nawiązywanie współpracy z doradcami metodycznymi i placówkami edukacji nauczycieli.

  7.Nauczyciel odpowiada za:

  1)poziom wyników nauczania swojego przedmiotu w oddziałach, w których naucza, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich naucza;

  2)stan przydzielonego sprzętu i pomocy dydaktycznych;

  3)służbowo przed dyrektorem Szkoły lub karnie przed Sądem za:

  a)skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, na przerwach międzylekcyjnych podczas pełnienia dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, biwakach, zawodach sportowych itp.,

  b)nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku ucznia lub na wypadek pożaru lub innego zdarzenia losowego,

  c)zniszczenie lub stratę elementów majątku wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia lub też niewłaściwego użytkowania.

  8.Zadania opiekuńcze nauczyciela:

  1)dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

  2)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym planem i regulaminem dyżurów;

  3)odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły oraz wycieczek zgodnie z regulaminem;

  4)wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia, mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

   

  § 23

  1.Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale klasowym tworzą zespół. Zadaniem tego zespołu jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także ustalenie kryteriów i sposobu oceniania oraz wspólnych oddziaływań wychowawczych.

  2.Zespołowi, o którym mowa w ust. 1 przewodniczy wychowawca klasy, który ma prawo organizowania zebrań w zależności od potrzeb.

  3.Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz mogą tworzyć w zależności od potrzeb inne zespoły problemowe stałe lub doraźne.

  4.Zespoły przedmiotowe Szkoły tworzą nauczyciele tego samego przedmiotu lub bloku przedmiotów.

  5.Można utworzyć następujące zespoły przedmiotowe:

  1)zespół edukacji wczesnoszkolnej;

  2)zespół edukacji humanistycznej;

  3)zespół edukacji matematycznej i informatycznej;

  4)zespół edukacji przyrodniczej;

  5)zespół wychowania fizycznego;

  6)zespół języków obcych.

  6.Celem i zadaniem zespołów przedmiotowych jest w szczególności:

  1)organizacja współpracy nauczycieli, wymiany myśli i poglądów, wybór najlepszych metod i sposobów realizacji programów nauczania;

  2)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

  3)organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę;

  4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych, a także we właściwym doborze sprzętu i pomocy dydaktycznych;

  5)opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

  6)opiniowanie oraz dokonywanie wyboru najlepszych z dostępnych podręczników i zeszytów ćwiczeń;

  7)dokonywanie wyboru programów nauczania i przedkładanie ich Radzie Pedagogicznej do zapoznania.

  7.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora.

  8.Zespół pracuje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego w oparciu o przyjęty plan pracy na każdy rok szkolny.

  9.Zespoły wychowawcze tworzą wychowawcy klas odpowiednio na poziomie każdego etapu edukacyjnego.

  10.Zespół przedmiotowy edukacji wczesnoszkolnej jest jednocześnie zespołem wychowawczym klas I-III.

  11.Celem i zadaniem zespołów wychowawczych jest w szczególności:

  1)współpraca z dyrekcją i pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania;

  2)ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji;

  3)rozszerzenie pomocy dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

  4)rozpoznawanie rodzin patologicznych i udzielanie im pomocy;

  5)współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się opieką i prewencją.

   

   

   

  § 24

  W Szkole można, jeżeli są takie potrzeby i możliwości powoływać tzw. nauczycieli wiodących, którzy w pewnym, ustalonym zakresie swojej pracy pełniliby funkcję nauczycieli doradców.

   

  § 25

  1.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.

  2.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1)organizowanie zajęć zespołu klasowego;

  2)kształtowanie w zespole atmosfery życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni;

  3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej;

  4)inicjowanie samorządnej działalności uczniów w organizacjach uczniowskich i młodzieżowych, w tym sprawowanie opieki nad samorządem klasowym;

  5)oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny;

  6)wyrabianie u uczniów nawyków rzetelnej pracy;

  7)wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole tak, by sprzyjały ich rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb poznawczych, kształcących i kulturalno-sportowych;

  8)przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz innych pomieszczeń i terenu szkoły;

  9)wdrażanie uczniów do świadomego postępowania zgodnie z postanowieniami regulaminu szkoły;

  10)kształtowanie w uczniach nawyków dbania o higienę osobistą i stan higieny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą;

  11)udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki, wyboru zawodu zgodnie z ich uzdolnieniami i upodobaniami oraz predyspozycjami;

  12)dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, organizowanie pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia i mają trudności w uzupełnianiu materiału nauczania;

  13)współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie działań wychowawczych wobec uczniów mających trudności w nauce, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych;

  14)współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym i rodzicami w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

  15)współdziałanie z lekarzem, pielęgniarką i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób, eliminowania i zwalczania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska;

  16)systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na terenie szkoły;

  17)prawidłowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie (e-dziennik, arkusze ocen, świadectwa).

  3.Wychowawca winien utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami uczniów w celu ich poznania, włączenia w sprawy życia klasy oraz szkoły i ustalenia potrzeb opiekuńczych.

  4.Wychowawcy kl. I i IV szkoły podstawowej, jak też każdy wychowawca przejmujący nowy oddział, zobowiązani są  do poznania  uczniów i ich środowiska rodzinnego najpóźniej do końca I półrocza, zasięgając informacji u poprzedniego wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz kontaktując się z rodzicami.

  5.Nauczyciel-wychowawca ma prawo do:

  1)współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych klasy na rok szkolny i na cały etap edukacyjny;

  2)uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę;

  3)ustalania oceny z zachowania dla swoich wychowanków w oparciu o szkolne zasady oceniania;

  4)ustanawiania (przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców) własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków;

  5)informowania rodziców o problemach zdrowotnych i psychospołecznych swoich wychowanków i możliwościach uzyskania pomocy w specjalistycznych organizacjach i placówkach.

  6.Nauczyciel-wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel przed dyrektorem Szkoły za:

  1)osiąganie celów wychowania w swojej klasie;

  2)integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

  3)poziom opieki indywidualnej i pomocy dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;

  4)prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

  7.Na wniosek rodziców lub z własnej inicjatywy i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, w przypadku zachowań powszechnie uznawanych za naganne z punktu widzenia moralnego lub etycznego, a także rażących niepowodzeń lub zaniedbań w pracy wychowawczej, dyrektor Szkoły może zawiesić okresowo lub zwolnić nauczyciela z pełnienia funkcji wychowawcy klasowego – zgodnie z odrębnymi przepisami.

   

  § 26

  1.W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.

  2.Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które  zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. 

  3.Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. 

  4.Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.

  5.Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.

  6.Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

   

  §27

   

  1.Do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych i finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny, jak też opieki higieniczno-pielęgniarskiej, zatrudnia się w Szkole pracowników administracyjnych, gospodarczo-obsługowych, żywienia i opieki higieniczno-pielęgniarskiej.

  2.Opiekę higieniczno-pielęgniarską sprawuje osoba wydelegowana przez odpowiedni ośrodek zdrowia

  3.Pracownicy wyżej wymienieni wykonują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności określonymi przez dyrektora Szkoły.

   

  UCZNIOWIE   SZKOŁY I ICH RODZICE

   

  § 28

  1.Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są w zasadzie dzieci 5-letnie.

  2.Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać również dzieci 3 i 4-letnie, o ile są wolne miejsca lub istnieją ku temu szczególne wskazania.

  3.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem  lat.

  4.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

  5.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  6.Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

  7.Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

  1)dzieci zamieszkałe i zameldowane w obwodzie szkoły;

  2)na prośbę rodziców, za zgodą dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem.

  8.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w zasadzie do 15 roku życia.

  9.Do oddziałów gimnazjalnych, do momentu ich wygaśnięcia, uczęszczają uczniowie do 16 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

  10.Nie tworzy się klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2017/18 i kolejno drugiej w 2018/19 i trzeciej 2019/.

  11.W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i zatwierdzoną przez dyrektora Szkoły, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Kryteria te podaje się do wiadomości kandydata w terminie do końca maja każdego roku.

   

  § 29

   

   

  1.Prawa ucznia ujęte są w:

  1)Konstytucji;

  2)Konwencji Praw Dziecka;

  3)Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

  4)Ustawie o systemie oświaty;

  5)Kodeksu Cywilnego;

  6)Kodeksu Karnego.

  2.Uczeń ma obowiązek:

  1)udziału w zajęciach edukacyjnych, a w szczególności:

  1. punktualnego rozpoczynania zajęć,
  2. systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych,
  3. aktywnego w nich uczestnictwa,
  4. wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,
  5. przygotowywania się do zajęć szkolnych,
  6. odrabiania zadań domowych,
  7. uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,
  8. godnego i kulturalnego zachowania się podczas zajęć, na terenie szkoły i poza nią;

  2)usprawiedliwienia, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych zgodnie z Szkolnym Ocenianiem;

  1. rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem (z datą) zapoznania się z informacjami zawartymi w dzienniczku/ e-dzienniku,
  2. rodzic jest zobowiązany do telefonicznego (lub osobistego) informowania szkoły o nieobecności ucznia przekraczającej okres 1 tygodnia,
  3. rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwiania absencji ucznia w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień po jego  powrocie do szkoły,
  4. wszelka korespondencja rodziców ze szkołą (usprawiedliwienia, zwolnienia poza teren szkoły, zwolnienia z zajęć) jest zamieszczana w obowiązującym dzienniczku ucznia lub e-dzienniku,
  5. usprawiedliwieniem  nieobecności ucznia są też druki zwolnień lekarskich
  6. w przypadku zagubienia dzienniczka nowy wyrabia wyłącznie rodzic w sekretariacie szkoły;

   

  3)Na terenie szkoły każdy uczeń ma obowiązek noszenia skromnego, czystego i estetycznego stroju codziennego lub galowego.

  a)Strój szkolny codzienny stanowi:

  dziewczęta:

      - spódnica/sukienka/do kolan lub spodnie w stonowanych kolorach,

      - koszule, koszulki, bluzy swetry w stonowanych kolorach,

  chłopcy:

      - spodnie w stonowanych kolorach,

      - koszule, koszulki, bluzy, swetry w stonowanych kolorach,

  b)poszczególne elementy stroju nie mogą zawierać aplikacji o treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne,

  c)zabrania się noszenia przez dziewczęta bluzek i sukienek na jednym ramiączku, na ramiączkach z dużym dekoltem, zbyt krótkich, przezroczystych oraz farbowania włosów i ekstrawaganckich fryzur,

  d)dziewczęta nie mogą stosować makijażu i malować paznokci, nosić biżuterii, dopuszczalne są kolczyki w uszach na sztyft lub na niewielkiej zawieszce,

  e)podczas uroczystości szkolnych /egzaminy, imprezy szkolne, /uczniów obowiązuje strój galowy, tj.: spódnica, sukienka, kostium, spodnie, garnitur w kolorze granatowym lub czarnym, biała bluzka lub koszula z krótkim lub długim rękawkiem.

  f)na zajęciach w-f obowiązuje strój sportowy zgodny z wymaganiami nauczyciela przedmiotu.

  4)z telefonów i wszelakich urządzeń elektronicznych na terenie uczeń ma prawo korzystać jedynie za zgodą nauczyciela (nawet w celu skontaktowania się z rodzicami),

  a)niedopuszczalne jest naruszanie prywatności uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, poprzez filmowanie, fotografowanie, w tym także rejestrowanie przebiegu lekcji, co wiąże się z konsekwencjami prawnymi,

  b)w przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących korzystania z telefonu/sprzętu elektronicznego, uczeń ma obowiązek wyłączenia i zdeponowania go u Dyrektora szkoły za zgodą powiadomionych o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odbioru telefonu/sprzętu elektronicznego,

  c)za zniszczenie, zgubienie lub kradzież telefonu komórkowego/innych urządzeń elektronicznych szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej,

  d)nieprzestrzeganie powyższych zasad ma wpływ na obniżenie oceny zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w statucie.

   

  5)właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów tj.:

  a)używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

  b)kulturalnie zwraca się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,

  c)nie używa brzydkich, wulgarnych słów,

  d)jest miły, uprzejmy,

  e)wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówi „dzień dobry” lub z kimś rozmawia,

  f)nie prowadzi rozmowy lub dyskusji podniesionym tonem,

  g)okazuje szacunek ludziom starszym, niepełnosprawnym,

  h)dba o porządek i czystość w szkole i otoczeniu,

  i)nie bije, nie prowokuje innych, nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje, nie zabiera i nie niszczy cudzej własności.

  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się odbywają;
  2. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: mają obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu ich do tego przez nauczyciela.
  3. systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
  4. uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych;, postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i regulaminami pracowni: klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, którzy opuszczają salę lekcyjną jako ostatni,
  5. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
  6. dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenia jej autorytetu,
  7. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
  8. dbania o piękno mowy ojczystej,
  9. podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,
  10. zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
  11. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

  a) nie pali tytoniu, e-papierosów i nie pije alkoholu,

  b) nie używa narkotyków, dopalaczy ani innych środków odurzających,

  c) nie posiada i nie stosuje żadnych innych używek,

  d) uczeń nie stosuje przemocy fizycznej i nie manifestuje swojej siły wobec kogokolwiek,

  1. zmiany obuwia oraz zostawiania odzieży wierzchniej w wyznaczonym miejscu w sali- dotyczy uczniów klas I-III,
  2. łamanie zasad skutkuje upomnieniem, poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów) o złym zachowaniu, obniżeniem oceny z zachowania, a w skrajnych przypadkach zgłoszeniem na policję.
  3. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
  4. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
  5. Za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów szkoła nie odpowiada.
  6. Uczeń ma obowiązek zachowania w sprawach spornych następującego trybu: zgłoszenie zastrzeżeń do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie, a w razie trudności sprawę kieruje do Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora lub Wicedyrektora.

  3.Za osiągnięcia w nauce oraz innych dziedzinach życia szkoły uczeń może otrzymać wyróżnienia.

  4.Warunki i zasady przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust. 3 ustala Rada Pedagogiczna w oparciu o odrębne przepisy.

  5.Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, regulaminu uczniowskiego oraz za naruszenie porządku i dyscypliny w szkole uczeń może być ukarany zgodnie ze Szkolnym Ocenianiem.

  6.Formy nagradzania uczniów:

  1)pochwała ustna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy, szkoły;

  2)pochwała pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela w dzienniczku lub e-dzienniku;

  3)pochwała ustna udzielona przez dyrektora szkoły na apelu;

  4)list pochwalny do rodziców podpisany przez dyrektora szkoły

  5)nagrodą rzeczową

  7.W przypadku nieprzestrzegania zasad statutu uczeń podlega karom:

  1)ustnego upomnienia wychowawcy klasy,

  2)pisemnej nagany nauczyciela lub pracownika szkoły,

  3)zawieszenie prawa ucznia

  - do reprezentowania szkoły na zewnątrz w sytuacji nieodpowiedniego zachowania i       słabych wyników w nauce do momentu ich zdecydowanej poprawy (decyzja dyrektora na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela),

  - udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę na jej terenie lub poza nią (dyskoteki, wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, zajęcia sportowe),

  4)upomnienie dyrektora szkoły udzielone indywidualnie,

  5)nagana dyrektora szkoły udzielona indywidualnie lub publicznie,

  6)wykonania dodatkowych zadań lub pracy na rzecz szkoły,

  7)wezwania przez nauczyciela rodziców ( prawnych opiekunów) do szkoły i przeprowadzenia z nimi rozmowy na temat dziecka,

  8)obniżenia oceny z zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami,

  9)odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły,

  10)wystąpienia do policji z prośbą o przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej,

  11)wystąpienia do sądu rodzinnego i nieletnich z prośbą o interwencję w rodzinie ucznia,

  8.Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły, nauczycieli i pracowników oraz innych uczniów odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice/ opiekuni prawni. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

  9.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

  10.Uchwałę o wystąpienie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej lub oddziału gimnazjalnego za wykroczenia dyscyplinarne podejmuje Rada Pedagogiczna.

   

  § 30

  Warunki i sposób oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów określa szczegółowo Szkolne Ocenianie, opracowane na podstawie odrębnych przepisów, stanowiące integralną część statutu.

   

   

   

  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

   

   

  § 31

  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami oraz ustaleniami organu prowadzącego.

   

  § 32

  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy oraz ustalenia organu prowadzącego.

   

  § 33

  1.Szkoła może zostać zlikwidowane przez organ prowadzący, z końcem każdego roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej.

  2.Organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji dyrektora Szkoły, Radę Rodziców oraz właściwego Kuratora Oświaty.

   

  § 34

  Organem uprawnionym do dokonywania zmian w niniejszym statucie jest Rada Pedagogiczna Szkoły.  

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Wrzałkowski
  Publikacja dnia: 13.11.2020
  Podpisał: Marek Wrzałkowski
  Dokument z dnia: 13.11.2020
  Dokument oglądany razy: 1164
MegaBIP free